Подпомагане на цялостното развитие на детето-ученик чрез интегритет на предметните области

ДАТИ

26-29 ноември, 10-13 декември 2020, 9-10 януари 2021

ЕЗИК НА КУРСА

Български

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

850 лева

Програмата

Тази програма представя методология за интегриране на учебните теми от областта на езикова грамотност и литературата, математическата и геометрията, география, биологията и историята, музика и изкуство.

Подходът позволява изграждане на визия от научната методология за подпомагане на детското развитие, разработена от д-р Мария Монтесори, до интердисциплинарния подход за развитие на абстрактно, логическо и критично мислене, наред с развитие на силни академични знания.

Участниците в програмата ще развият своите компетентности – изграждане на дълбоко познание за психологията на детето във възрастта 6-12 години, процес на преминаване от конкретно към абстрактно мислене, разбиране на компонентите на критичното мислене, възпитаване на любознателност като основа за учене през целия живот. Участниците ще овладеят методики и подходи за интегриране на учебното съдърнание – теми и области, даване на логически връзки между тях и рефериране на темите помежду им. Умения за интегриране на учебните теми от областта на езикова грамотност и литературата, математическата и геометрията, география, биологията и историята, музика и изкуство.

Сертификация

Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.

Брой квалификационни кредити: 3

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Цели на програмата

  • да предостави и надгради знанията и практически умения как да бъдат интегрирани темите и да се направят логически връзки, които да подкрепят развитието на знанията, разбирането, абстрактното, логическото и критичното мислене на младите ученици.
  • да даде структурирана методология, която позволява интегриране на учебните теми, което позволява изграждане на цялостна голяма картина, вместо фрагментирани знания. 
  • да развие компетенции за работа с ученици в интегрирана учебна програма. 
  • да даде задълбочено познаване на психологическите характеристики на детето във възрастта 6-12 години, които са отправна точка за педагогическия подход в ежедневната работа в клас.
  • да представи различни гледни точки и задълбочат разбирането за детето, като събудят детето-ученик в участниците.
  • да развие уменията на участниците за прилагане на новите знания в реална учебна среда. 
  • да даде практическо поле за упражняване и усъвършенстване на тактиките на всеки участник да вгради предметните области в интегрирана учебна програма.

Съдържание

Психология на детето-ученик 

Ще разгледаме ключовите моменти в развитието, които трябва да се осъществят, за да може училището да бъде забавно за първокласника. В компонента ‘Психология на детето-ученик’ развиваме задълбочено разбиране за нуждите на детето-ученик, като се сравняват нуждите и чувствителностите на личността на детето във възрастта 6-12 години и от раждането до 6-годишна възраст по отношение на физическото и психическото развитие. Специален акцент се дава на непрекъснатото развитие и растеж на детето като строител на човешката личност чрез използването на човешките тенденции и психологически характеристики, специфични за тази възрастова група.

Интегритет на предметните области

Предоставят се предметите, изучавани в училище като взаимосвързано знание, както е взаимосвързана природата, обществото и човешките достижения. В тази програма те са представени в интегрирана учебна програма. Докато уроците са за всяка отделна тематична област, се представя как уроците биха били представени в интегриран подход в живота на детето. По този начин ясно се виждат взаимовръзките между темите и това помага подготовката за преплитане на всички предметни области заедно, когато работят с деца в бъдеще.

Езикова грамотност 

Тази област започва с преглед на развитието на езика у детето и неговото значение за развитието на интелигентността. Развитието на лексиката, по-нататъшните разширения в упражненията за четене и език, подходящи за „чувствителността“ на детето от тази възрастова група, водят до четене с разбиране. По-нататъшното съдържание включва историята на говоримия и писмения език, изследване на думите, правопис и пунктоация, граматични полета и свързана класификация, заедно с анализ на прости, сложни и сложни изречения. Творческото писане преминава от кратки истории до композиция, структурата на обзаци и композиция, оценяването и развитието на стила, заедно с историята и изучаването на литературата.

Математически умения 

Въведението в математиката включва развитието на математическия ум, индиректна подготовка, водеща до абстракция в математиката и целта и използването на математическия материал. Разглеждат се следните елементи и как те допринасят един към друг: Историята на числата, йерархията на числата, линейно броене, дълго умножение и деление, закони на операции, кратни, делители, делимост, групово деление, дроби (вкл. и свързаните с тях операции), степен на числа, квадратен и кубичен корен, положителни и отрицателни числа, мерни единици, съотношение и пропорция, текстови задачи.

Геометрия 

Развитието на математическия ум включва и геометрията. Аритметика, геометрия и алгебра са преплетени в математиката по начин, който осигурява повече смисъл и разбиране, отколкото ако човек вземе клоновете на математиката отделно. Конкретни приноси от геометрията включват понятията за равни, сходни и еквивалентни; проучване с триъгълника като конструктур, кръга като измерител, квадрата като площ; проучване на многоъгълници заедно с кръг / ъгли / линии във всичките им детайли; лице и свързани формули; изчисляване на обем и формули.

География 

Този компонент дава отправна точка за представяне на темите от география, като се изследва чрез използването на истории, експерименти, диаграми и детски дейности. Проучването по география има два основни раздела: естествена география и човешка география. Естествената география включва: създаване на земята, състав на земята, закони, които елементите следват, движения на земята и последиците, заедно с работата на въздуха и водата. Човешката география включва как хората са посрещнали нуждите си, докато живеят в различни зони на Земята, взаимозависимостта на хората в обществото и икономическата география.

Биология 

Този компонент дава отправна точка за представяне на темите от биологията, като се изследва чрез използване на истории, експерименти, диаграми и детски дейности. Проучването на биологията включва две основни области: ботаника и зоология. Ботаниката започва с историята на растенията и след това пристъпва към разглеждане на нуждите на растенията, функцията на листа, корени, стъбла, цветя, плодове и семена, както и техните сортове и тяхната класификация. Зоологията включва материал за историята на животните, изследване на телесните функции и класификация. Ботаниката и зоологията са обединени в изследване на екологията.

История 

Историята е част от познанието за живота. Този компонент представя методология, която чрез истории, времеви линии и диаграми помага за представянето както на естествената история, така и на човешката история. Естествената история включва геологията и промените в Земята с течение на времето, заедно с оживяването на Земята. Човешката история включва идването

на човешките същества, основните потребности на хората, ловът и събирането на храна, развитието на селското стопанство, растежа на градския начин на живот, развитието на цивилизациите, миграциите, растежа на културата … до наши дни. Децата преминават от време за разказване на часовник до линейно представяне на времето, което им позволява да разберат продължителността на времето, което е отнело, за да се случи всичко по-горе.

Музика и изкуство 

Този компонент представя как музиката и творчеството могат да бъдат преплетени в другите образователни направления. Уроците, обхванати от музиката – пеене, слушане, теория на музиката и обучение на ухото, движение и ритъм, свирене на инструменти, история и литература. Музиката може да бъде проектирана да бъде вградена част от ежедневната учебна среда на децата, така че е вградена част от интегрираната учебна програма.

Супервизирана практика

Програмата включва 48 часа супервизирана практика в автентична Монтесори ученическа класна стая. Практическа работа с дидактически материали се провежда под наблюдението на обучени педагози с AMI (МАМ) диплома. Целта на този компонент е да предостави възможност за работа под ръководството на квалифициран и опитен педагог, да приложи придобитите теоретични знания за растежа и развитието на децата в практически ситуации.

Наблюдение

Програмата включва 16 часа наблюдение и практика в класна стая. Участниците наблюдават в часовете, които се провеждат от начален учител, който е преминал AMI (Международна Асоциация Монтесори-МАМ) обучение. Участниците пишат доклади за своите наблюдения, които се преглеждат и обсъждат с инструкторите.

Правене на материали 

Под супервизия участниците се занимават с изработка на материали. Този компонент е включен в супервизираната практика и се състои от времеви линии, диаграми и други материали за използване в класната стая. Всички такива материали се проверяват от инструкторите.

Писмена работа 

Всеки участник съставя портфолио за всяка област на програмата. Това портфолио включва записки, писмена работа, изработени материали.

Продължителност

64 часа теоретично обучение, 48 часа супервизирана практика и 16 часа наблюдение и практика в класна стая. Наблюденията се извършват в класните стаи, водени от AMI 6-12 педагози. Специфични инструкции за наблюденията ще бъдат дадени по време на курса.

Задължителна литература

Избрани части от книгите Тайнaта на детството, Попиващият ум, Детето в семейството, От детство до юношество, ще бъдат четени и дискутирани по време на курса.

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за тази обучителна програма или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт

Монтесори Общност България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823, или и Монтесори Институт България, ami-courses@imontessori.bg

Online регистрация


Предишна публикация
Трети AMI Сертификационен Курс – Малки деца (0-3)
Следваща публикация
Подпомагане на цялостното развитие на детето до 6-годишна възраст

Последни новини

keyboard_arrow_up