Подпомагане на цялостното развитие на детето до 6-годишна възраст

ДАТИ

15-16 Октомври 2021 г. - онлайн; 22-23 Октомври 2021 г. - присъствен; 5-6 Ноември 2021г. - онлайн; 12-13 Ноември 2021г. - присъствен

ЕЗИК НА КУРСА

Български

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

850 лева

Програмата

Тази програма е базирана на научната методология за подпомагане на детското развитие, разработена от д-р Мария Монтесори и научните изследвания за развитие на личността, когнитивните функции, емоционалната и социална интелигентност в ранна детска възраст. 

Тя предоставя задълбочени познания за чувствителностите на детето и методология за насърчаване на цялостното развитие. 

Практически ориентирана, програмата дава структурирана методология за работа с деца до 6 години и развитие на самостоятелност, житейски умения, подготвителни умения за учене през целия живот. 

Програмата дава детайлни насоки за методично изграждане на образователната среда, така че тя да бъде стимул, а не пречка за развитие на цялостната личност на детето. 

Основен компомент на програмата е предоставяне на тактики и подходи за подкрепа развитието на социална и емоционална интелигентност в ранна детска възраст, подпомагане развитие на саморегулация и идентифициране на индивидуалните нужди и подходи спрямо всяко дете.

Участниците ще имат възможност да изградят дълбоко познание за значението на развитието на самостоятелността, сетивата, езика и логическото мислене върху цялостното развитие на личността, уменията за вземане на решения и ученето през целия живот. Ще се развие познанието за научно-базирани методики и подходи за подпомагане на развитието на самостоятелността, самоконтрола, умения за вземане на решения, езикови умения, основи на амстрактно и математическо мислене. Участниците ще овладеят умения за идентифициране на специфичните потребности на всяко дете и бъдещ ученик и умение за планиране на дейности за индивидуална работа и за подкрепа развитието на житейски умения.  

Сертификация

Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.

Брой квалификационни кредити: 3

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Цели на програмата

  • да предложи практическа структурирана методология как да бъде подкрепено детето в развитието на социалните му умения и подготовка на умения за учене през целия живот.
  • да представи тактики как да бъде подкрепено детето в развитието на езиковите му умения и основите за математическо мислене спрямо ключовите моменти от неговото развитие.
  • да даде и надгради знанията и практически умения как да бъде подпомогнато развитието на самостоятелността на детето спрямо естествените етапи на развитие, методики за подкрепа на децата да развият социални компетенции в ранна детска възраст, да направят преход от конкретно към абстрактно мислене, да бъдат насърчени да използват социален и емоционален език, така че да са добре дошли където и да са. 
  • да предоставя структуриран линеен подход и методология, които позволяват да се адаптират към индивидуалната личност на всяко дете. 
  • да даде възможност за придобиване на компетенции за работа с деца и техните родителите за насърчаване на самостоятелността на детето вкъщи и развитие на умения да включват децата и им дават подходящи за възрастта отговорности.
  • да даде дълбочинни познания за философията и психологията на човешкото развитие на д-р Мария Монтесори и научните изследвания за развитието на мозъка, когнитивните функции, емоционална и социална интелигентност. 
  • да предостави поле за упражняване  в симулирана и реална среда, подготовка на материали и развитие на умения за наблюдение. 

Съдържание

Израстване на детската личност в контекста на развитийната теория и Монтесори методиката 

Този компонент на програмата представя философията и психологията на човешкото развитие на д-р Мария Монтесори, като се фокусира върху ранното обучение и детското развитие от 0 до 6 години. Включва знания за изследванията на Е. Ериксън, Ж. Пиаже, Дж. Боулби и какво е информационен подход към психиката – сетивен регистър-работна памет- дълговременна памет – централна изпълнителна памет; внимание.

Научните открития за развитието на мозъка, когнитивните функции, емоционална и социална интелигентност 

Този компонент на програмата представя водещите научни открития за невропластичността, развитието на изпълнителна функция, само-регулацията.

Придобиване на основни умения за учене 

Този компонент на програмата представя упражненията от ежедневието. Тези упражнения насърчават координацията на движение, функционална независимост, социална култура, самочувствие, контрол на импулсите, съпричастност, внимание и концентрация чрез интеграция на ума и тялото. Тези упражнения подготвят за академичен успех в следващите периоди на развитие. Програмата включва подготовка за училищна възраст – разбиране на емоциите, емоционална саморегулация, самосъзнание, емпатия, самоконтрол; отношения с връстници.

Развитие и усъвършенстване на сетивата като прозорец за опознаване на света 

Този компонент на програмата представя дейностите, известни в обучението, известни като Упражнения за възпитание на сетивата. Те са предназначени да водят детето към интелигентно и абстрактно изследване на света. Съдържанието включва идентификация на процеса на дете за класифициране на неговия свят, решаване на проблеми, вземане на решения и критично мислене. Тази област включва разширения в областта на музиката, геометрията, географията и ботаниката.

Подготовка за функционална грамотност 

Този компонент на програмата въвежда упражнения за развитие на говорим и писмен език, готовност за четене, умения за четене и четене, подходящи за деца на възраст до 6 години. Съдържанието включва фокус върху компетенциите на самоизразяването в рамките на социална обстановка. Има и акцент върху говоримия и писмения език в областите на ежедневието, разказване на истории, композиция, литература, география, история, биология, наука, музика, изкуство, както и функционалните аспекти на граматиката, синтаксиса и анализа на четенето.

Развитие на основи за математическо мислене 

Този компонент на програмата е предназначен да изследва начина, по който се развива малко дете техния „математически ум“ и да покажат чрез демонстрация и лекция дейностите, които осигуряват сензорни основи за геометрия, количествено мислене и аритметика.

Роля на образователната среда 

Целта на тази тема е да се придобие задълбочено разбиране на качествата и характеристиките на образователната среда, която подпомага развитието на личността на детето и функцията на образователните материали като помощни средства за детското развитие.

Важността на наблюдението 

Целта на този компонент е развитие на умения за наблюдение и насочване на децата в класните стаи. Акцент е оценяването на  ролята на наблюдението като основен източник на информация за детето. Чрез опита педагозите ще осъзнаят ролята на точни, подробни, обективни наблюдения

за улесняване на по-доброто разбиране на теорията за растеж и развитие на децата. Допълнителна цел е да се повиши осведомеността за важността и естеството на взаимодействията между детето, възрастния и образователната среда.

Супервизирана практика 

Програмата включва 48 часа супервизирана практика в автентична Монтесори класна стая. Целта на този компонент е да предостави възможност за работа под ръководството на квалифициран и опитен педагог, да приложи придобити теоретични знания за растежа и развитието на децата в практически ситуации в установените класни стаи.

Наблюдение

Програмата включва 16 часа наблюдение и практика в класна стая. Участниците наблюдават в часовете, които се провеждат от начален учител, който е преминал AMI (Международна Асоциация Монтесори-МАМ) обучение. Участниците пишат доклади за своите наблюдения, които се преглеждат и обсъждат с инструкторите.

Правене на материали 

Под супервизия участниците се занимават с изработка на материали. Този компонент е включен в супервизираната практика и се състои от ръчно изработени материали, игрови ситуации и други материали за използване в класната стая. Всички такива материали се проверяват от инструкторите.

Писмена работа 

Всеки участник съставя портфолио за всяка област на програмата. Това портфолио включва записки, писмена работа, изработени материали.

Продължителност

64 часа теоретично обучение, 48 часа супервизирана практика и 16 часа наблюдение и практика в класна стая. Наблюденията се извършват в класните стаи, водени от AMI 3-6 педагози. Специфични инструкции за наблюденията ще бъдат дадени по време на курса.

Задължителна литература

Избрани части от книгите Тайнaта на детството, Попиващият ум, Детето в семейството ще бъдат четени и дискутирани по време на курса.

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за тази обучителна програма или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт

Монтесори Общност България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823, или и Монтесори Институт България, ami-courses@imontessori.bg

Online регистрация


Предишна публикация
Подпомагане на цялостното развитие на детето-ученик чрез интегритет на предметните области
Следваща публикация
Устойчиво лидерство и образователна общност

Последни новини

keyboard_arrow_up