Монтесори движение

format_quote
Образованието вече не трябва да бъде предимно предаване на знания, а трябва да поеме по нов път, като се стреми към освобождаване на човешкия потенциал.

д-р Мария Монтесори

Мария Монтесори наблюдава деца по целия свят и открива, че законите за развитие на личността са универсални и присъщи на децата от всички раси и култури. Като „учен в класната стая“, тя структурира своите наблюдения за подкрепа на детското образование от раждането до юношеството, които се уважават и практикуват на международно ниво като Монтесори педагогика или Монтесори метод.

Монтесори педагогиката вижда детето като уникално човешко същество в процес на самоизграждане и вярва, че всяко човешко същество има естествена нужда да се развива и самоусъвършенства. Това е цялостна научно-базирана образователна система, която отговаря на тази нужда. Основава се на убеждението, че в рамките на човешкото същество има огромен неизползван потенциал, който при плодотворна среда и различен образователен подход от страна на обучителя, може да се изрази напълно. Така подпомага личността да развие максимално потенциала си.

Монтесори подходът предлага широка визия на образованието като “помощ за живот”. Монтесори педагогиката взима предвид научните изследвания за невро-психологическото развитие на личността и е разработена в помощ на естественото развитие на децата от раждането до зряла възраст, така че това не е просто детско образование, а такова, което обхваща развитието и в средното училище. Формирането на основните способности на детето през първите години от живота – не само интелектуално, но и за личностното му развитие, е с изключителен фокус.

Монтесори подходът към образованието насърчава децата да обичат знанията през целия живот, като следва естествената им траектория на развитие. Със силна емоционална, поведенческа и морална основа децата стават мотивирани, активни и независими учещи се, които са подготвени за реалния живот. Монтесори образованието предоставя на децата трайни интелектуални способности, постигнати в рамките на социалното и емоционалното учене. Монтесори развива цялото дете. Академичните постижения и изграждането на знания са ключови качества на Монтесори, както и способността да се мисли творчески и да се разбират нуждите на другите. Децата израстват като независими и отговорни, вътрешно мотивирани и любопитни за знания личности, които могат да мислят критично и креативно, и които не само осъзнават нуждите на другите, но активно насърчават хармонията в общността от връстници.

Ключови аспекти на Монтесори подхода са Подготвената среда, Ролята на Монтесори педагога и научно разработените Монтесори материали. Монтесори класните стаи предоставят специално подготвена учебна среда, където децата са в състояние да задоволят своята естествена нужда да работят за себеизграждането си. Децата имат вродена страст за учене, и Монтесори класната стая насърчава това, като им дава възможност да се включат в спонтанни, целенасочени дейности под ръководството на обучен възрастен – Монтесори педагог.
Ролята на възрастния е да насочва спрямо научните знания за развитие на детето, така че детето остава активен двигател в себеизграждането си. Чрез работата си, децата развиват концентрация, осъзнатост и активна самодисциплина. Монтесори материалите съдържат специфичен набор от материали за всяко образователно ниво, които са внимателно научно проектирани да представят конкретни разбирания за абстрактни концепции и в контекста на другите материали. Инструментариумът във всяка класна стая е в правилния размер, определен за едно дете да овладее за около три години в класната стая (или шест години в програмата за начално образование). И материалите, които детето ще види в следващата класна стая са логично продължение на тези в предишната класна стая (или дори същия материал, използван по по-сложен начин), но също така се изисква разбирането, предоставено от този по-ранен материал.

В Монтесори подготвената среда децата сами избират какво да работят, с кого и колко време да продължат работата си. Тази свобода на избор идва с отговорността и уважението към себе си, към другите, и към заобикалящата среда. На децата се дава свобода да се развиват в съответствие с тяхното собствено уникално темпо и в резултат са в състояние да достигнат всеки етап на развитие както и когато са готови. Активно участващи в собственото си развитие, те развиват своята отговорност и умения да взимат решения. Те израстват уверени, социално будни, съпричастни възрастни, които допринасят за развитието на човечеството.

Като образователна система, Монтесори педагогиката се практикува международно в над 22 000 училища в целия свят, и успехът се основава на по-дълъг опит в сравнение с всеки друг образователен подход в света.

В България, Монтесори педагогиката се предлага в частни и общински детски ясли, детски градини и основни училища, където са основани Монтесори класни стаи за деца между 1 до 15-годишна възраст, спрямо етапите на развитие. Броят на Монтесори класните стаи в България непрекъснато нараства. По-голямата част от тях са частни детски градини и училища, с увеличаване на броя на класните стаи в рамките на системата за общинските детски градини и училища.

keyboard_arrow_up