Монтесори стандарти за качество

Какво представлява Програмата за осигуряване на качеството при прилагане на Монтесори методологията?

Програмата за осигуряване на качеството при прилагане на Монтесори методологията или Програма за осигуряване на Монтесори качество (ПОМК) е разработена като партньор и в подкрепа на всички училища, детски градини и детски центрове, които се стараят да осигуряват образователна среда, която отговаря на детските нужди за развитие и е изградена спрямо научно-базираната методология, описана от д-р Мария Монтесори. Програмата цели да подпомага училищата, детските градини и центровете да се ангажират с процес на преглед, подобрение и поддържане на високо качество на предлаганото образование, така че да гарантират най-високото ниво на преживявания за децата и тяхната подготовка за живота.
Основният акцент на ПОМК е непрекъснатото учене, подобрение и усъвършенстване, а не просто регистрацията. Тя предоставя основните критерии за качество на практиката по Монтесори методологията и осигурява подкрепа чрез менторски модел и професионално развитие. Институт Мотесори България, чрез Мотесори Общност България, като национална организация, администрира ПОМК. Всички училища, детски градини и детски центрове могат да участват и се възползват от ресурсите, които програмат предоставя. Тук са изброени всички услуги, включени в ПОМК и регистрирани съгласно Монтесори стандарт™.

Компоненти на програмата

ПОМК включва следните компоненти:

 • Области на качество
 • Стандарти за качество
 • Индикатори за качество на прилагане на Монтесори педагогиката
 • Кръстосана препратка към Националните образователни изисквания и Закона за предучилищно и училищно образование и към действащите наредби за образование в Р България.

Защо моето училище, детска градина или център да участва?

За да поощрява и повишава доверието в осигуряването на образователна среда с високо качество, прилагаща Монтесори принципите, за съществуващите и бъдещите семейства.

За да информира семействата за висококачествената практика и осигуряването на среда, прилагаща Монтесори методологията.

За да подпомага служителите си в развиването на култура на непрекъснато наблюдение, осмисляне и подобрение, водещи до поддържането на висок стандарт за работа с децата, родителите и учителите.

За да популяризира и повишава профила и резултатите от образователната среда, прилагаща Монтесори методологията, пред държавните институции, което да доведе до широко припознаване на Монтесори принципите.

За да даде възможност предлаганото образование да отговоря на международните и национални изискванията и да подкрепи услуги, които отговарят на изискванията на държавните институции, за повишаване на стандартите, за висококачествена грижа, възпитание и учене, за отговорност и професионализъм.

За да спомогне синергията в прилагането на националните стандарти и международните Монтесори стандарти.

За да повиши информираността за Монтесори подходите в помощ на детското развитие и Монтесори философията сред широката общественост в България.

Процес

Подписване и поемане на ангажимент към Хартата на Монтесори стандарт за качество

Ориентация и въвеждане

Доклади за самооценка

Посещение и оценка

Вариант А
Програма за наставничество, последвана от посещение за оценка
Вариант Б
Незабавно посещение за оценка

Годишен доклад за напредъка

Статут

Кандидат
Приложена е програмата и е поет ангажимент към Хартата на Монтесори стандарт
Участник
Поет е ангажимент към Хартата на Монтесори стандарт, налице е участие в сесия за ориентация и въвеждане и се прави подготовка за посещение за оценка. Докладите за самооценка на училището, детската градина или центъра трябва да се подадат в Институт Монтесори България в срок от 6 месеца след включването на училището, детската градина или центъра в сесия за ориентация и въвеждане.
Монтесори стандарт
Член на Монтесори стандарт, бил e част от посещение за оценка и е оценен като отговарящ на изискванията за над 60% от стандартите за качество и може да участва в Глобалната програма за акредитация на училища на Международната Асоциация Монтесори (AMI’s Global School Accreditation programme).

Харта

на програмата за осигуряване на качеството при прилагане на Монтесори методологията

Убеждения

 • Всички деца имат правото да растат в среда, която е внимателно подготвена, така че да отговаря и подхранва нуждите им за развитие
 • Детето е активен участник в процеса на усвояване на познания
 • Вертикални възрастови групи в съответствие с етапите на развитие дават оптимално социални, емоционални и когнитивни познания
 • Самостоятелните открития и проучвания са важни елементи от процеса на усвояване на познания
 • Подходът, който не поражда съревнование между децата и който използва материали с вграден контрол на грешката, поощрява независимостта и самоувереността
 • Културните различия на семействата и активното им участие в детската градина, училището или центъра обогатяват и насърчават общност, която прегръща толерантността и сътрудничеството

В резултат на тези убеждения ние се стремим да прилагаме следните Монтесори Стандарти за Качество:

Монтесори подготвени възрастни

 • имат Монтесори квалификации за образователните нива, в които работят
 • преминават регулярни курсове за професионално развитие, което им позволява да осмислят практиките и учат цял живот
 • използват наблюдението като основен инструмент за насочване децата в усвояване на познания
 • служат за пример
 • подпомагат естественото развитие, усвояване на познания и себеоткриване на детето. Служат като посредници за детското естественото развитие, учене и откривателство

Монтесори подготвена образователна среда

 • има подходящо вертикално възрастово групиране в съответствие с етапите на развитие
 • формира непрекъсвани ежедневни работни периоди, имайки предвид минимален тричасов работен цикъл като идеал, и интегрира необходимите специализирани програми в съответствие с основните Монтесори принципи
 • е организирана съгласно Монтесори принципите, като предлага многобройни възможности за усвояване на познания и учебни пространства на закрито и открито
 • предлага пълен набор от Монтесори материали, ресурси и дейности, подкрепящи развитието на децата
 • е естетически привлекателна, добре поддържана, подредена и призоваваща за действия
 • подпомага детското развитие, насърчава отговорността и осъзнаването как действия могат да повлияят на другите и околната среда

Монтесори образователна програма – планиране, изпълнение и оценка

 • следва международните Монтесори стандарти и националните образователни изисквания, като е прецизно подготвена да подкрепя динамичното и активно детско развитие и да полага основите за по-нататъшно усвояване на познания.
 • се ръководи от Монтесори принципите във всички аспекти
 • насърчава независимостта, саморегулацията, активното усвояване на знания и откривателство
 • използва процес за оценка на напредъка на детето / ученика и доклади, които са съвместими с Монтесори принципите.

Ангажираност към усъвършенстване, лидерство, визия и защита на децата

 • има директор или образователен ръководител, който познава Монтесори принципите и практика
 • разполага с политики и бюджет, които отразяват непрекъснатия ангажимент към Монтесори обучения и професионалното развитие на педагозите
 • се ръководи от Монтесори принципите във всички аспекти
 • прилага процес на прием, който информира родителите за естеството на Монтесори образованието, партньорствата и задълженията при записване в детската градина, училището или центъра
 • предоставя образователни и информационни програми, които дават знания и разбиране за Монтесори образованието като “помощ за живот”
 • подкрепя широкообхватната Монтесори мисия и има ангажираност за непрекъснато развитие

За да участва Вашата организация в Програмата, да подпише и поема ангажимент към Хартата на Монтесори стандарт за качество, ни пишете на office@imontessori.bg,

keyboard_arrow_up