Устав на Сдружение с нестопанска цел „Монтесори общност България“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Този Устав урежда учредяването, устройството, дейността и прекратяването на Сдружение „МОНТЕСОРИ ОБЩНОСТ БЪЛГАРИЯ”.
Чл. 2. Сдружението се учредява като юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Наименованието на Сдружението с нестопанска цел е „МОНТЕСОРИ ОБЩНОСТ БЪЛГАРИЯ ”. Същото се изписва равностойно и на английски език, като „MONTESSORI SOCIETY BULGARIA”.
Чл. 4. Пълното наименование, седалището, адресът на управлението, както и данните за съдебната регистрация се посочват във всички документи и издания на Сдружението.
Чл. 5. Седалището и адресът на управление са:  гр.София, п.к. 1421, ж.к. „Лозенец“, ул. Болград 6

СРОК

Чл. 6. Дейността на Сдружението не е ограничена със срок или с друго прекратително условие.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Сдружението се основава на идеята за активно подпомагане развитието на българските училища, популяризиране на европейските и световни методологии на образование по метода Монтесори, изграждане на ценности у децата и младите хора, и има за цел да:

1. Да спомага за информираността и разпространението на педагогическите принципи и практика формулирани от д-р Мария Монтесори, както и създаване и развитие на Монтесори общност в България за повишаване на познанията за природните закони за развитие на децата в семейството, училището и обществото;
2. Да подпомага основаването и последващото развитие на на Монтесори програми в държавните детски градини и училища, като насърчава равнопоставеността между учениците, както и между децата в предучилищна възраст, като насърчава приемствеността между випуските, като създава условия за добра перспектива в образованието.
3. Да насърчава учители, родители и специалисти, които работят с деца да прилагат Монтесори идеите и принципите в образованието и активното подпомагане на личностното развитие на младите хора.
4. Да съдейства и помага за основаване на Монтесори училища и програми така че повече деца да имат достъп до Монтесори образование.
5. Да окуражава и спомага научни изследвания и инициативи в областта на Монтесори философията и принципите за образование и човешко развитие.
6. Да подпомага организирането на стимулираща образователна среда в българските училища и съгласуване на Монтесори образованието и принципите с държавните институции, образователни организации и други институции.
7. Да спомага реализирането на целите на Международната Асоциация Монтесори (AMI) за разгръщането и разпространението на педагогическите принципи и практики формулирани от д-р Мария Монтесори за развитие на пълния човешки потенциал чрез:
• поддържане на правата на децата в обществото;
• подпомагане децата да израстват и се развиват естествено в семейството, училището и обществото;
• припознаване на значимостта на детето за цивилизационния прогрес.
8. Да обогати личната култура на децата и младите хора и тяхното знание и разбиране за света чрез активна връзка с природата  и интекултурни занимания.
9. Да изгради у децата и младите хора уважение към училището и учителите, ангажираност и отговорност към учебните занятия и учебния процес, правилно управление на времето.
10. Да подобри и доизгради увереността, активността, адаптивността, емоционалната интелигентност, самостоятелността и любознателността на децата и младите хора.
11. Да възпита експериментално, откривателско и съзидателно творческо мислене у децата и младите хора.
12. Да стимулира вътрешната мотивация у децата и младите хора.
13. Да популяризира и насърчава училищата към прилагане на мултидисциплинарен подход, като в  центъра на образователната среда е детето, и стимулира активни учащи, за да подобри обучението на децата и младите хора по български и чужди езици, приложна математика, култура, история и наука, изкуства и музика сред младите хора и подпомагане тяхното развитие като граждани на света.
14. Да насърчава участието на деца и младите хора в обществото, да подпомага социалната интеграция и личностната реализация.
15. Да популяризира педагогическите принципи и практика, формулирани от д-р Мария Монтесори, които осигуряват развитие на независими личности през етапите на развитие да постигане на пълноценно развитие чрез индивидуално инициирана дейност.
16. Да подпомага допълнително обучение и квалификация за преподаватели относно методиките на работа, взаимствани от метода на Монтесори.
17. Да промотира и подпомага MAM учителските обучения.
18. Да насърчава и ангажира родителите и тяхното участие в активния процес по обучение и коопериране с техните деца.
19. Да си сътрудничи с други организации за съвместни проекти за развитие в сверата на образоанието, човешките права и мира.
20. Да насърчава и работи за създаването и изпълнението на инициативи в икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в Република България и интеграцията й в системите на европейското и световно образование у страните членки на Европейската общност и ЕС.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 8. Средства за постигане целите на Сдружението са:

1) Дейно участие на членовете в работата на сдружението, съобразно членствената структура.
2) Набиране на средства чрез встъпителни вноски и редовен членски внос.
3) Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за постигане целите на сдружението.
4) Разработване и участие в проекти в областта на образованието, спорта и културата в държавните училища, с оглед постигане на целите на сдружението;
5) Предоставяне на информация на децата и младите хора за възможностите, които им предлагат различните Европейски и други донорски програми;
6) Активно партниране с държавните институции, неправителствения сектор, регионалните и местни власти;
7) Осъществяване на контакти с международни организации, работещи в същата сфера и евентуално членство в международни организации с подобен предмет на дейност;
8) Организиране и провеждане на семинари, конференции, симпозиуми, изложби, кръгли маси и курсове за обучение по специализирани учебни програми и планове;
10) Организиране и провеждане на конкурси в сферата на дейност на Сдружението;
11) Подпомагане на общините в изграждане на успешно ПЧП с цел привличане на инвеститори;
12) Организиране и провеждане на обществени дискусии със съответното взаимодействие с държавни и обществени институции;
13) Осъществяване на сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на некласифицирана информация и съвместна работа по проекти от общ интерес, с оглед осъществяване целите на сдружението;
14) Създаване и участване в партньорски мрежи с национални и чуждестранни организации и институции;
15) Сдружението може да сътрудничи с местни и чуждестранни физически и юридически лица, организации, сдружения с нестопанска цел, фондации и държавни институции във връзка с осъществяване на целите си.

Чл. 9. За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон и свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Сдружението, а именно:
1). Посредническа, консултантска дейност, предоставяне на експертни услуги на своите членове и на други лица, свързани с предмета на дейност;
2). Публикации, разпространение на информация за общини, изготвяне на периодични и други публикации;
3). Организиране и провеждане на обучения под различна форма в партньорство с ИМА учебни центрове и чуждестранно участие;
4). Проучвания в областта на местното самоуправление, както и всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението.
Контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от Управителя.
Приходите от дейността на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в този Устав.
Сдружението не разпределя печалба.

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА ЗА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл. 9а. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски.
Чл. 9б. Членовете на сдружение „МОНТЕСОРИ ОБЩНОСТ БЪЛГАРИЯ“ плащат встъпителна членска вноска, съобразно ранга си по чл. 13 от Устава, платима в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на регистрация на сдружението, в размер на:
– 160 /сто и шестдесет/ лв. за всеки пълноправен член,
– 120 /сто и двадесет/ лв. за всеки първоначален член;
Чл. 9в. Всички членове на Сдружението дължат месечен или годишен членски внос в размер допълнително гласуван от Общото Събрание, платим до 10-то число на следващият месец.
Чл. 9г. При необходимост членовете могат да правят допълнителни парични или имуществени вноски, решение за които се взема от Общото събрание.

ВИД НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10. Сдружението се създава с цел извършване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, по смисъла на чл.2, ал.1, от ЗЮЛНЦ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 11. 1) Дейността на Сдружението се определя в частна полза и се финансира от членски внос, дарения, субсидии, финансиране на проекти.
2) Предмет на дейност на Сдружението е подпомагане разпространението на педагогическите принципи и практика формулирани от д-р Мария Монтесори, както и създаване и развитие на Монтесори общност в България; подпомагане основаването и последващото развитие на на Монтесори програми в държавните детски градини и училища; насърчаване учители, родители и специалисти, които работят с деца да прилагат Монтесори идеите и принципите в образованието и активното подпомагане на личностното развитие на младите хора; съдействие основаване на Монтесори училища и програми така че повече деца да имат достъп до Монтесори образование;  окуражаване научни изследвания и инициативи в областта на Монтесори философията и принципите за образование и човешко развитие; подпомагане организирането на стимулираща образователна среда в българските училища и съгласуване на Монтесори образованието и принципите с държавните институции, образователни организации и други институции; спомагане реализирането на целите на Международната Асоциация Монтесори (AMI) за разгръщането и разпространението на педагогическите принципи и практики формулирани от д-р Мария Монтесори за развитие на пълния човешки потенциал; подпомагане допълнително обучение и квалификация за преподаватели относно методиките на работа, взаимствани от метода на Монтесори. Сдружението може да указва подкрепа на други организации и структури, чиито цели съвпадат с тези на Сдружението, както и да членува в международни организации със сходен премет на дейност. Сдружението може да осъществява своята дейност съвместно с други организации, сдружения, институции или фондации, както и да се сдружава с други юридически лица с нестопанска цел. За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
3) Сдружението може, по волята на ръководните си органи, да учредява обособени фондове за постигане на конкретни цели.
4) Сдружението може, по волята на ръководните си органи, да учредява ‘абонамент“ за включването на физически лица, образователни организации, училища, библиотеки и институции в работата за постигане на целите на Сдружението.
4.1. За целта, лицето или организация следва да заяви писмено искане за ‘абонамент’, като декларира, че неговите цели и дейност не противоречат на Устава на Сдружението и че няма да използва името или логото на Сдружението в никаква форма на публичност и реклама, включително интернет страница, визитни картички, брошури.
4.2. Организация, която ползва абонамент, получава регулярен бюлетин от Сдружението с информация за инициативите и дейността на Сдружението, както и информация и покана за участие в събития, конференции и семинари, организирани от Сдъружението.

ПРИНЦИПИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 12. Принципи:

• Свобода на избор и доброволност на участие;
• Зачитане на интересите на всички членове, съобразно нивото им на членство в Сдружението и предоставяне на възможност за участие в проектите на Сдружението;
• Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения, сигурност;
• Стимулиране на инициативността, активността и участието;
• Популяризиране на нови идеи и програми;
• Творчество, създаване на собствена индивидуалност, традиции и новаторство;
• Откритост и прозрачност на Сдружението пред обществото;
• Самостоятелност и необвързаност;
• Политическа неутралност спрямо националност, раса, пол, вероизповедание и език.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Членуването в Сдружението е доброволно и бива индивидуално. Базира се на членствена струкура и нива на члeнствени правоотношения между сдружението и неговите членове, която е изградена по следния модел:
– Първоначален индивидуален член на Сдружението: може да бъде пълнолетно, дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, което приема този Устав и съдейства за постигането на целите и изпълнението на задачите му и чиято кандидатура е одобрена от Управителя на Сдружението.
– Пълноправен индивидуален член на Сдружението: 1) може да бъде Първоначален индивидуален член на Сдружението, който притежава бакалавърска степен (или по-висока) и Монтесори диплома от AMI (Association Montessori International), като сертификати за присъствие на семинари не дават право на Пълноправно членство; или 2) може да бъде Първоначален индивидуален член на Сдружението, който за последните 3 (три) години членство е работил активно за изпълнението на мисията, целите и задачите му и чиято кандидатура е одобрена от  Управителя на Сдружението.
Членове с право на глас в ОС на Сдружението са само Пълноправните членове. Първоначалните имат право на съвещателен глас в ОС на Сдружението.
При различие между позицията на пълноправните членове и тези със съвещателен глас, ОС следва да даде санкция и да се произнесе писмено относно различната позиция на членовете със съвещателен глас.
Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и са с оглед на личността на техния притежател, като не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму след надлежно упълномощаване.
Чл. 14. Членуването в Сдружението е обвързано с членски внос.
Чл. 15. Член може да стане всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което желае да се ползва от дейността на сдружението и да спазва устава му.
Чл. 16. Приемането на нови членове става с решение на Управителя при спазване на следната процедура:
– Кандидатът подава писмена молба до управителя за приемане в Сдружението, запознава се с устава на Сдружението и декларира, че го приема и изразява съгласие за заплащане на встъпителната и други имуществени вноски и членски внос.
– Членството в Сдружението възниква от момента на решението на Управителя ;
– Управителя може да откаже да приеме кандидата за член на Сдружението.
Чл. 17.  Прекратяване на членството става:
1). С волеизявление от страна на члена до Управителя ;
2). При смърт или поставяне под запор;
3). При неспазване на Устава на Сдружението, след решение на Управителя;
4). При неучастие в дейността на Сдружението в рамките на 6 месеца.
Чл.18.  Всеки член на Сдружението има право:
1). Да участва във всички дейности на Сдружението, съобразно нивото си на членство, посочено в чл. 13 от Устава;
2). Да бъде информиран за неговата дейност.
Чл. 19. Членовете на Сдружението са длъжни:
1). Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2). Да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
3). Да участват редовно и активно в дейността на Сдружението.

ОРГАНИ

Чл. 20. Органи на Сдружението са:
1). Общо събрание /ОС/;
2). Управител;
3). Председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание (ОС) е върховен орган на Сдружението. В него участват всички активни  членове на Сдружението, но решенията в ОС се вземат само от членове с право на глас.
Компетентност. Общото събрание:
1). Приема, изменя и допълва Устава;
2). Приема други вътрешни актове;
3). Избира и освобождава УС, членовете му и председателя на Сдружението;
4). Взема решения за участие на СДРУЖЕНИЕТО в други организации;
5). Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
6). Приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
7). Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и начините за разходване на средствата, както и взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
8). Приема отчета за дейност на Управителя;
9). Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона,
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
10) Взема  други решения, предвидени в Устава.
Чл. 22.  Провеждане на ОС:
Провеждане на ОС:
1). Редовното ОС се провежда най-малко веднъж годишно.
2). Извънредно ОС може да бъде свикано по всяко време от УС.
3). ОС се свиква от Управителя чрез покана в писмен или електронен вид, отправена най-малко две седмици преди провеждането му.
4). ОС може да бъде свикано и по инициатива на 1/3 от членовете на Сдружението с право на глас в ОС.
5). На ОС се изготвя списък на присъстващите.
6). ОС може да заседава, ако има кворум, т. е. половината от членовете на Сдружението плюс 1.
7). При липса на кворум ОС се отлага с половин час, считано от предварително обявения час. При повторна липса на кворум, заседанието започва в присъствения състав.
8). ОС се ръководи от председателя и се изготвя протокол, който се води в специална  книга /протоколна/.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 23 Сдружението се управлява от Управител.
1)  Управителят упражнява правомощията на Управителен съвет по чл. 31 ЗЮЛНЦ.
2)  Управителят се избира от ОС за срок от 2 /две/ години. До избор на нов Управител старият продължава да изпълнява своите функции.
3)  Управителят може да бъде преизбиран без ограничения.
4)  Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си, спазвайки Устава и в интерес на Сдружението.
5)  Управителят приема, освобождава и изключва членове.
6)  Управителят определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението. Подготвя и внася в ОС годишен отчет за дейността на Сдружението, осигурява изпълнението на решенията на ОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.24.  Председателят представлява Сдружението и има следните задължения:
1). Разпределя работата между членовете на Управителния съвет.
2). Ръководи Общото събрание.
3). Определя дневния ред за Общото събрание.
4) Представлява Сдружението пред държавни органи, международни организации и трети лица.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 25. Източниците на финансови средства за осъществяване дейностите на Сдружението биват:
1). Дарения и спонсорство;
2). Приходи от собствено имущество;
3). Средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни
организации;
4). Приходи от дейността на Сдружението;
5). Приходи от допълнителна стопанска дейност.
6) Други, позволени от закона.
Чл. 26. Председателят е единственото лице, което има правото да се разпорежда с паричните средства на Сдружението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 28. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички относими закони от законодателството на Р България. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
Чл. 29. Съществуването и дейността на Сдружението не са ограничени със срок.
Чл. 30. Уставът влиза в сила от момента на вписване в регистъра на Съда.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31.  Прекратяването на Сдружението:
1) Решението за прекратяване се взема единодушно с решение на ОС на Сдружението.
2) При обявяването му в несъстоятелност;
3) С решение на компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
Чл. 31а. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
1.Ликвидацията се извършва от Управителя по предвидения в закона ред.
2.Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, със същата или близка до целите на Сдружението дейност.
3.Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната точка, то се предоставя на общината по седалището на Сдружението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31.1. За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.
Чл. 31.2. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на сдружение „МОНТЕСОРИ ОБЩНОСТ БЪЛГАРИЯ”

keyboard_arrow_up