1. Начало
  2. arrow_right
  3. Публикация
  4. arrow_right
  5. Природата във възпитанието

Природата във възпитанието

Етикети:

Лекция, изнесена на 27 март 1913 г.

Мария Монтесори

Значението на природата е един от най-задълбочените въпроси, които трябва да адресираме във възпитанието. Това също така е един от най-добре изучените и най-често прилаганите предмети в различните съществуващи методи. Голяма част от прогреса днес може да се обобщи със следното: човечеството е постигнало мир и следователно се е свързало с природата. Този въпрос не се нуждае от специално развитие от моя страна, тъй като той представлява неразделна част от нашия метод.

Великата идея за свободата, която Жан Жак Русо (1) развива, е в това детето да бъде свързано с природата и да бъде оставено на расте под влиянието на нея самата. Добре е известна концепцията на Русо, че хората съсипват божественото творение, поради което трябва да оставим децата в ръцете на Бог, да оставим детето на онази свобода, която означава липса на действие – в този случай, по-скоро в изолация от човешкото общество.

Както знаете, идеалът на Русо е приложен на практика само в неговите творби. В своята концепция за свободата Толстой изразява сходна идея. Той би върнал модерните човешки същества, населяващи градовете, към такова общество, в което те да бъдат принудени да работят на полето. Също така да бъдат извън досега с всички зли сили, които съществуват във всеки град и да бъдат върнати към един прост живот, към обработването на земята. Толстой също иска да създаде педагогически методи, базирани на тази идеали, като по този начин прави опит за един вид реформа на човечеството.

Вместо тези идеи, които са толкова добре известни, аз бих искала да дискутир 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.