1. Начало
 2. arrow_right
 3. Публикация
 4. arrow_right
 5. Как да изберем Монтесори градина или училище?

Как да изберем Монтесори градина или училище?

Етикети:

Дима Чакърова

Монтесори не е запазена марка, така че е възможно всяко училище или център да включва тази популярна дума в името си. Повечето Монтесори детски градини и училища имат за цел да предложат качествено Монтесори образование, но как да разберете дали това е така?

Философия

Когато се представя добре практически, Монтесори образованието води децата към овладяване на вътрешна дисциплина, като им се дава свобода в рамките на много внимателно подготвена и управлявана среда. Тези деца се учат да уважават своите учители, поради чувството, че са разбирани; заради грижите, а не от страх. Монтесори е една от най-добрите форми, които светът познава за насърчаване и изразяване на творческото мислене – детето е активен участник в своето образование.

 • Всички деца имат право на образователна среда, която е внимателно подготвена така, че да отговаря и поощрява нуждите на всяко дете в развитието му.
 • Детето е активен участник в процеса на обучение.
 • Вертикалните възрастови групи в съответствие с периодите в развитието осигуряват оптимално социално, емоционално и познавателно обучение.
 • Себепознанието и проучването са важни части от процеса на обучение.
 • < 500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.