Всяко човешко същество има естествена нужда да се развива и самоусъвършенства. Монтесори е цялостна научно-базирана образователна система, която отговаря на тази нужда. Основава се на убеждението, че в рамките на човешкото същество има огромен неизползван потенциал, който при плодотворна среда и различен образователен подход от страна на обучителя, може да се изрази напълно. Така подпомага личността да развие максимално потенциала си.

Монтесори подходът предлага широка визия на образованието като “помощ за живот”. Монтесори образованието е разработено в помощ на естественото развитие на децата от раждането до зряла възраст, така че това не е просто детско образование, а такова, което обхваща развитието и в средното училище. Формирането на основните способности на детето през първите години от живота – не само интелектуално, но и за личностното му развитие, е с изключителен фокус.

Като образователна система, тя се използва в над 22,000 училища в целия свят, и успехът се основава на по-дълъг опит в сравнение с всеки друг образователен подход в света.

Монтесори подходът за образование, вдъхновява децата да обичат знанията през целия живот, като следва естествената им траектория на развитие. Децата стават уверени, отговорни, независими ученици, които се уповават на собствените си способности. Приобщаващото и положителното социално развитие, улеснени от Монтесори програмата, формират основата за постоянна връзка с ученето и познанията.

Децата, на които е била дадена правилна подкрепа за развитие, израстват като самостоятелни, мотивирани и любопитни за знания личности, които могат да мислят критично и креативно, и които не само осъзнават нуждите на другите, но активно насърчават хармонията в общността от връстници.

Монтесори класните стаи предоставят специално подготвена учебна среда, където децата са в състояние да задоволят на своята естествена склонност да работят. Децата имат вродена страст за учене, и Монтесори класната стая насърчава това, като им дава възможност да се включат в спонтанни, целенасочени дейности под ръководството на обучен възрастен. Монтесори програмата е спрямо детето. В Монтесори подхода, ролята на учителя е да насочва, така че детето става активен в обучението си. Чрез работата си, децата развиват концентрация и активна самодисциплина. В подредена рамка, децата напредват със свое собствено темпо и ритъм спрямо индивидуалните си способности. На децата се дава свобода да се развиват в съответствие с тяхното собствно уникално темпо и в резултат са в състояние да достигнат всеки етап на развитие както и когато са готови. Активно участващи в собственото си развитие, те израстват уверени, социално будни, съпричастни възрастни, които са допринасящи членове на обществото.

Монтесори образованието е цялостен и непрекъснат отговор на жизненоважните изисквания на цялото човешко същество, съобразено с всеки етап от развитието.

Ключови аспекти на Монтесори подхода са Подготвената среда, Ролята на Монтесори обучителя и научно разработените Монтесори материали.

В България, Монтесори образование е достъпно за деца от 1 до 12-годишна възраст, чрез предлагани услуги за ранно образование и грижи, детски градини и началните училища. Броят на Монтесори училища в България непрекъснато нараства с над 10 училища и центрове в цялата страна. По-голямата част от тях са частни детски градини и училища, с увеличаване на броя на класните стаи в рамките на системата за общинските детски градини и държавни училища.